Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 853 ts‘yăn´ 2b 平聲陽