Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 989 tʂiăwˇ 3c 上聲