Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1517 ts‘im` 4d 去聲