Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 583 fun 1a 平聲陰