Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 296 ʂujˇ 3c 上聲