Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1590 tsiăm 1a 平聲陰