Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 726 ts‘an´ 2b 平聲陽