Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 391 ʂy´ 2b 平聲陽