Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 724 lan´ 2b 平聲陽