Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 913 piăw 1a 平聲陰