Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1422 lǝw´ 2b 平聲陽