Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 78 tʂwaăŋ 1a 平聲陰