Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1487 ʂǝm 1a 平聲陰