Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1196 t‘a㡠3c‘ 入聲作上聲