Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1380 ʂiŋ` 4d 去聲