Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 135 paăŋˇ 3c 上聲