Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 233 t‘i 1a 平聲陰