Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1083 nuă´ 2b 平聲陽