Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 756 an` 4d 去聲