Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 360 tʂy 1a 平聲陰