Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 520 tʂaj´ 2b 平聲陽 𧲣