Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1281 tʂiă` 4d 去聲 𣶋