Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 370 k‘u 1a 平聲陰