Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 237 muj´ 2b 平聲陽