Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 1 tuŋ 1a 平聲陰