Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 470 tu` 4d 去聲