Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 612 ts‘un 1a 平聲陰