Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 331 tsuj` 4d 去聲