Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 447 k‘yˇ 3c‘ 入聲作上聲 [伸]