Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 631 tʂ‘in´ 2b 平聲陽