Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 190 ʂr´ 2b 平聲陽