Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 98 jaăŋ´ 2b 平聲陽