Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 584 xun 1a 平聲陰