Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 605 kun 1a 平聲陰