Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 984 tawˇ 3c 上聲