Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 811 tuăn` 4d 去聲