Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1565 tʂamˇ 3c 上聲