Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1188 kja㡠3c 上聲