Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1239 siă´ 2b 平聲陽