Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1373 xyŋ` 4d 去聲 𧨝