Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 375 sy 1a 平聲陰 𢄼