Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 609 tun 1a 平聲陰