Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1413 ʂiw 1a 平聲陰