Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 182 tʂr 1a 平聲陰