Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 714 t‘an 1a 平聲陰