Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 538 pajˇ 3c 上聲