Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1498 k‘im´ 2b 平聲陽