Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1122 pu㡠3c‘ 入聲作上聲