Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1395 tsiw 1a 平聲陰