Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 508 k‘jaj 1a 平聲陰